Bảng tra chọn MCCB (aptomat) Fuji 2 pha, 3 pha, 4 pha

Bảng tra chọn MCCB Fuji

Hạo phương xin gửi đến quý khách hàng bảng tra chọn mã MCCB (APTOMAT) FUJI 2 pha, 3 pha, 4 pha cùng thông số kỹ thuật cần thiết khác.

MCCB (Aptomat) Fuji loại 2 pha

Dòng G-Twin Standard

Mã hàngFarm sizeDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
BW32AAG-2P322.55, 10, 15, 20, 30, 32
BW32SAG-2P55, 10, 15, 20, 30, 32
BW50AAG-2P502.55, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50
BW50EAG-2P55, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50
BW50SAG-2P105, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50
BW50RAG-2P2510, 15, 20, 30, 32, 40, 50
BW50HAG-2P6515, 20, 30, 40, 50
BW63EAG-2P63560, 63
BW63SAG-2P1060, 63
BW63RAG-2P2560, 63
BW100EAG-2P1002550, 60, 63, 75, 100
BW125JAG-2P1255015, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125
BW125SAG-2P8515, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125
BW125RAG-2P10015, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125
BW160EAG-2P16036125, 150, 160
BW160JAG-2P50125, 150, 160
BW160SAG-2P85125, 150, 160
BW160RAG-2P100125, 150, 160
BW250EAG-2P25018175, 200, 225, 250
BW250JAG-2P50175, 200, 225, 250
BW250SAG-2P85175, 200, 225, 250
BW250RAG-2P100175, 200, 225, 250
BW400EAG-2P40050250, 300, 350, 400
BW400SAG-2P85250, 300, 350, 400
BW400RAG-2P100250, 300, 350, 400
BW400HAG-2P125250, 300, 350, 400

Dòng BW0

Mã hàngFarm sizeDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
BW102S0505015, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100
BW162E016025100, 125, 150, 160
BW162J050100, 125, 150, 160
BW162S085100, 125, 150, 160
BW252E025025175, 200, 225, 250
BW252J050175, 200, 225, 250
BW252S085175, 200, 225, 250
BW402S040085250, 300, 350, 400

MCCB (Aptomat) Fuji loại 3 pha

Dòng G-Twin Standard

Mã hàngFarm sizeDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
BW32AAG-3P321.55, 10, 15, 20, 30, 32
BW32SAG-3P2.55, 10, 15, 20, 30, 32
BW50AAG-3P501.55, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50
BW50EAG-3P2.55, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50
BW50SAG-3P7.55, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50
BW50RAG-3P105, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50
BW50HAG-3P655, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50
BW63EAG-3P632.560, 63
BW63SAG-3P7.560, 63
BW63RAG-3P1060, 63
BW100AAG-3P1001.560, 63, 75, 100
BW100EAG-3P1050, 60, 63, 75, 100
BW125JAG-3P1253015, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125
BW125SAG-3P3615, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125
BW125RAG-3P5015, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125
BW125HAG-3P6515, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125
BW160EAG-3P16018125, 150, 160
BW160JAG-3P30125, 150, 160
BW160SAG-3P36125, 150, 160
BW160RAG-3P50125, 150, 160
BW250EAG-3P25018175, 200, 225, 250
BW250JAG-3P30175, 200, 225, 250
BW250SAG-3P36175, 200, 225, 250
BW250RAG-3P50175, 200, 225, 250
BW250HAG-3P65125, 150, 160, 175, 200, 225, 250
BW400EAG-3P40030250, 300, 350, 400
BW400SAG-3P36250, 300, 350, 400
BW400RAG-3P50250, 300, 350, 400
BW400HAG-3P70250, 300, 350, 400
BW630EAG-3P63036500, 600, 630
BW630RAG-3P50500, 600, 630
BW630HAG-3P70500, 600, 630
BW800EAG-3P80036700, 800
BW800RAG-3P50700, 800
BW800HAG-3P70700, 800

Dòng BW-E

Mã hàngFarm sizeDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
BW1000RAE-3P1000851000 (0.4~1)
BW1250RAE-3P1250851250 (0.4~1)
BW1600RAE-3P16001001600 (0.4~1)

Điều chỉnh 0.4->1 dòng định mức

Dòng BW0

Mã hàngFarm sizeDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
BW103E01001815, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100
BW103S03015, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100
BW163E016018100, 125, 150, 160
BW163J025100, 125, 150, 160
BW163S036100, 125, 150, 160
BW253E025018175, 200, 225, 250
BW253J025175, 200, 225, 250
BW253S036175, 200, 225, 250
BW403S040036250, 300, 350, 400

Dòng BX

Mã hàngKích thướcDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
TM-D trip unit (điều chỉnh 0.7 ->1.0 dòng định mức)
BX100HAG-3P1007016, 25, 32, 40, 63, 100 (0.7~1)
BX160HAG-3P16070125, 160 (0.7~1)
BX250HAG-3P25070200, 250 (0.7~1)
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức)
BX250RAE-3P25050100, 160, 250 (0.4~1)
BX400RAE-3P40050400 (0.4~1)
BX630RAE-3P63050630 (0.4~1)
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức)
BX800RAE-3P80050800 (0.4~1)
BX1000RAE-3P1000501000 (0.4~1)
BX1250RAE-3P1250501250 (0.4~1)
BX1600RAE-3P1600501600 (0.4~1)
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức)
BX100HAE-3P1007040, 100 (0.4~1)
BX160HAE-3P16070160 (0.4~1)
BX250HAE-3P25070100, 160, 250 (0.4~1)
BX400HAE-3P40070400 (0.4~1)
BX630HAE-3P63070630 (0.4~1)
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức)
BX800HAE-3P80070800 (0.4~1)
BX1000HAE-3P1000701000 (0.4~1)
BX1250HAE-3P1250701250 (0.4~1)
BX1600HAE-3P1600701600 (0.4~1)

MCCB (Atomat) Fuji loại 4 pha

Dòng G-Twin Standard

Mã hàngKích thướcDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
BW125JAG-4P1253015, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125
BW125SAG-4P3615, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125
BW125RAG-4P5015, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125
BW160JAG-4P16030125, 150, 160
BW160SAG-4P36125, 150, 160
BW160RAG-4P50125, 150, 160
BW250JAG-4P25030175, 200, 225, 250
BW250SAG-4P36175, 200, 225, 250
BW250RAG-4P50175, 200, 225, 250
BW400RAG-4P40050250, 300, 350, 400
BW400HAG-4P70250, 300, 350, 400
BW630RAG-4P63050500, 600, 630
BW800RAG-4P80050700, 800

Dòng BW-E

Mã hàngKích thướcDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
BW1000RAE-4P1000851000 (0.4~1)
BW1250RAE-4P1250851250 (0.4~1)
BW1600RAE-4P16001001600 (0.4~1)

Điều chỉnh 0.4->1 dòng định mức

Dòng BX

Mã hàngKích thướcDòng ngắn mạch (kA)Dòng định mức (A)
TM-D trip Unit (điều chỉnh 0.7 ->1.0 dòng định mức)
BX100HAG-4P1007016, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (0.7~1)
BX160HAG-4P16070125, 160 (0.7~1)
BX250HAG-4P25070200, 250 (0.7~1)
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức)
BX250RAE-4P25050250 (0.4~1)
BX400RAE-4P40050400 (0.4~1)
BX630RAE-4P63050630 (0.4~1)
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức)
BX800RAE-4P80050800 (0.4~1)
BX1000RAE-4P1000501000 (0.4~1)
BX1250RAE-4P1250501250 (0.4~1)
BX1600RAE-4P1600501600 (0.4~1)
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức)
BX100HAE-4P1007040, 100 (0.4~1)
BX160HAE-4P16070160 (0.4~1)
BX250HAE-4P25070250 (0.4~1)
BX400HAE-4P40070400 (0.4~1)
BX630HAE-4P63070630 (0.4~1)
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức)
BX800HAE-4P80070800 (0.4~1)
BX1000HAE-4P1000701000 (0.4~1)
BX1250HAE-4P1250701250 (0.4~1)
BX1600HAE-4P1600701600 (0.4~1)

Mua MCCB Fuji Electric ở đâu tốt?

Hạo Phương ký thỏa thuận trở thành nhà phân phối Fuji Electric vào năm 2007. Cho đến nay, sản phẩm MCCB của hãng Fuji Electric được Hạo Phương phân phối hiện đang có mặt ở hầu hết các khu công nghiệp trọng điểm trong cả nước.

Bảng tra chọn MCCB Fuji

Để được tư vấn nhanh chóng với chuyên viên của chúng tôi, Quý khách hàng chỉ cần gọi số Hotline: 1800 6547 hoặc chat trực tuyến (góc phải màn hình). Hạo Phương luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng một cách nhanh chóng.

Tài liệu tham khảo:

Beeteco là kênh thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Hạo Phương chuyên phân phối và thương mại các thiết bị điện công nghiệp của nhiều thương hiệu uy tín trên thế giới.
Bạn muốn được tư vấn thêm về [sản phẩm]? => Gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline: 1800 6547
Bạn muốn tìm hiểu thêm về [sản phẩm]? => Xem toàn bộ sản phẩm ở đây!
Bạn muốn chúng tôi liên hệ lại trong thời gian sớm nhất? =>

    </div